สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(คุณพ่อและพี่ชาย และ
เด็กชายสุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ ปี 2530)
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
(ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ถวายรายงานความก้าวหน้า ร.ร.มัธยมทับทิมสยามฯ 1 สิงหาคม 2551)
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้า และถวายผ้าไหมและข้าวสารหอมมะลิ 21 ธันวาคม 2554)
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 1 มกราคม 2554)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ
(ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าและรับเข็มที่ระลึก 19 สิงหาคม 2555)    
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ และถวายผ้าไหมสุรินทร์ 10 มิถุนายน 2556)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและรับเข็มที่ระลึก 24 ก.พ.2557)

  สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและถวายผ้าไหมสุรินทร์ 26 ต.ค.58)


 สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯและถวายผ้าไหมสุรินทร์ 26 ต.ค.58)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ปริญญาตรี มศว.ประสานมิตร ปี 2541)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ปริญญาตรี รปศ.มรภ.สุรินทร์ ปี 2553)
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร  ปี 2544)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ
(นายสุรพงษ์ รัตนโคตร  ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา ปี 2550)


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 12  พฤษภาคม 2559)
สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 12  พฤษภาคม 2559)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 12  พฤษภาคม 2559)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 12  พฤษภาคม 2559)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 6 สิงหาคม 2559)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ
(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร เข้าเฝ้าฯ 6 สิงหาคม 2559)
4 สิงหาคม 2557 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี...(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)

19 มิถุนายน 2557 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี..(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)

17 กรกฎาคม 2557 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี..(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)

 11 มีนาคม 2558 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ..(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)

11 มีนาคม 2558 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ..(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)
14 มิถุนายน 2558 พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ..(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)
14 มิถุนายน 2558 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี..(ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร)
ดร.สุรพงษ์  รัตนโคตร ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์
สาขาเอเชียศึกษา Ph.D.Magadh University ปี 2548


ชื่อ ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ชื่อเล่น อ๋า
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 303 หมู่ 1 ถ.เพชรช่อ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา)
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์) 

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา เอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยมคธ (Magadh University) รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
หน้าที่การงาน รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานที่ทํางาน โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3
ตำบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
ผลงานที่ประทับใจ
- ปี 2549 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล คนดีต้นแบบจังหวัดสุรินทร์
- ปี 2549 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล ครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (ครูดีเด่น) วันครูแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
- ปี 2550 ได้รับการคัดเลือกรับโล่เกียรติยศ รางวัล ครูแก่นแท้แห่งเกียรติยศ (Teacher Award) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
- ปี 2551 ได้รับการคัดเลือกรับโล่เกียรติยศ รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- ปี 2551 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร การนำเสนอผลงานทางวิชาการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานระดับคุณภาพ ดีมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปี 2553 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล ครูดีในดวงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
- ปี 2553 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล ผู้ที่มีผลการเรียนดีและประกอบกิจกรรมเพื่อส่วนรวมดีเด่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์)
- ปี 2554 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ศรีสะเกษ (วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ)
- ปี 2554 ได้รับโล่เกียรติยศ ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ และประสบผลสำเร็จด้าน การพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ปี 2556 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพป.สุรินทร์ เขต 3 วันครูแห่งชาติ ปี 2556

- ปี 2557 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล หนึ่งแสนครูดี  วันครูแห่งชาติ ปี 2557
- ปี 2559 ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตร รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพป.สุรินทร์ เขต 3 วันครูแห่งชาติ ปี 2559

>> ผลงานการสอบแข่งขัน
- ปี 2552 สอบผ่านภาค ก วิชาสมรรถนะทางการบริหารได้คะแนน 80/100 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2553 สอบได้ลำดับที่ 1 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 link
- ปี 2555 สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลำดับที่ 318 กลุ่มทั่วไประดับประเทศ (บัญชีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ประกาศผลสอบขึ้นบัญชีทั้งสิ้น 442 คน จากผู้สมัคร 15,292 คนทุกกลุ่ม link

>>ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว, ศูนย์การศึกษาแก่งคอย จ.สระบุรี,ศูนย์การศึกษาเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี, ศูนย์การศึกษากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, ศูนย์การศึกษาเอกศาสตร์ จ. กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์พิเศษ คณะบัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์)
>> รับราชการครู
- 1 พฤศจิกายน 2548 ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม.33
- 1 พฤศจิกายน 2550 ครู คศ.1 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม.33
- 6 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติ ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ (โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ รอเงินเดือนถึงขั้นต่ำ 1 ขั้น คศ.2)
- 24 ธันวาคม 2553 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3 Click
- 1 ตุลาคม 2554 คำสั่งแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ คศ.2 (โดย อ.ก.ค.ศ.สพป.สร.3)โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3

- 24 ธันวาคม 2555 คำสั่งแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.3 (โดย อ.ก.ค.ศ.สพป.สร.3)โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3
- 17 กันยายน 2556 คำสั่งแต่งตั้ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3 Click

>> ประสบการณ์ด้านการศึกษา (ครบทุกระดับการศึกษาไทย)
ระดับอุดมศึกษา (รัฐและเอกชน) ระยะเวลา 4 ปี ได้แก่ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ฯลฯ
ระดับมัธยมศึกษา ระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม.33
- ระดับประถมศึกษา  และ ระดับอนุบาลศึกษา ได้แก่
-โรงเรียนบ้านพระแก้ว (โรงเรียนในฝัน) 
 ระยะเวลา 2 ปี
-โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ระยะเวลา 4 ปี
ประสบการณ์/กิจกรรมประโยชน์เพื่อส่วนรวมทางการศึกษา (ดร.อ๋า)>> ประธานชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย
>> ประธานชมรมสุรินทร์ Admin2010

(http://www.admin2010.blogspot.com
>> เลขาธิการชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผุ้บริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทย>> คณะมนตรีเพื่อการปฎิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ.2560
>> แกนนำ ชมรมครู คศ.1 แห่งประเทศไทย (ประธานฯศักดิ์สิทธิ์ จุลราช) (สิทธิ์ครูบรรจุปี 48-50 ได้รับผลกระทบหลังพ้นทดลองฯ ไม่ได้ปรับเงินเดือน 10,770 บาท) 
>> แกนนำ/สมาชิก ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทย (ประธานฯ ผอ.อำไพศักดิ์ ปราบเสียง) (ความเป็นธรรมการเข้าสู่ตำแหน่ง จากผลกระทบนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กต่ำกว่า 60 คน)
>> แกนนำ/สมาชิก รุ่น อิสานสัมพันธ์ (อบรม รองผอ.) (ประธานฯ รองผอ.ทรงพล  สาระภักดี) (การได้รับผลกระทบผู้ขึ้นบัญชี สพท.(เดิม) กับปัญหาการแยกเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
 >> แกนนำ/สมาชิก รุ่น หนึ่งในร้อย (อบรม ผอ.) รุ่นสุรสีห์เสมา (ประธานฯผอ.อำไพศักดิ์  ปราบเสียง) รุ่นชินเรศวร์ (ประธานฯ ผอ.วิษณุ แพทย์คดี)

รูปภาพกิจกรรม ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร และคณะ
ชุดที่ 1 รูปภาพกิจกรรมพี่น้องสุรินทร์ฯ click
ชุดที่ 2 รูปภาพกิจกรรมพี่่น้องสุรินทร์ฯ click
ชุดที่ 3 รูปภาพกิจกรรมพี่น้องสุรินทร์ฯ click
ชุดที่ 4 รูปภาพกิจกรรมพี่น้องสุรินทร์ฯ click
ชุดที่ 5 รูปภาพกิจกรรมพี่น้องสุรินทร์ฯ click

ชุดที่ 6 รูปภาพกิจกรรมพี่น้องสุรินทร์ฯ click